Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dalsze korzystanie ze strony, oznacza że zgadasz się na ich użycie.


Elżbieta Słyś-Janusz
(PL)
Jestem psycholożką ukończyłam SWPS w Warszawie, specjalizacja psychologia kliniczna i zdrowia. Kształciłam się w terapii behawioralno-poznawczej dotyczącej problemów depresji i zaburzeń lękowych w Beck Institute w USA a wkrótce rozpocznę szkołę terapii dialektyczno-behawioralnej również w USA. Odbyłam kurs Mental Health and Psychological Assesment organizowany przez Health Academy w Australii oraz kurs o terapii przyjaznej osobom LGBTQ+.

Od 20 lat mieszkam za granicą. Znam dobrze problemy ekspatów związane z pobytem w nowym kraju. Rozumiem problemy rodzin, które zmieniły miejsce zamieszkania. Jestem zafascynowana zjawiskami Third Culture Kids. Przebywając w międzynarodowym środowisku potrafię poruszać w obszarach międzykulturowych, rozumiem zagadnienia związane z komunikacją i sposoby ich rozwiązywania. Ukończyłam również studia antropologiczne co dało mi umiejętność patrzenia na świat z różnych perspektyw, co z kolei zwiększa ogląd problemu czy sytuacji. Doświadczenia związane z długim pobytem za granicą i podróże sprawiły, że szanuję odmienne kultury, religie i systemy wartości.

Jestem bardzo otwarta na nowe doświadczenia i bardzo lubię pomagać.

(EN)
I am a psychologist, graduated from SWPS in Warsaw, specializing in clinical and health psychology. I was educated in Cognitive Behavioural Therapy for Depression and Anxiety Disorders at the Beck Institute in the USA and soon I will start a school of dialectical-behavioural therapy also in the USA. I took a course on Mental Health and Psychological Assessment organized by the Health Academy in Australia and a course on an LGBTQ + friendly therapies.

I have been living abroad for 20 years. I know well the problems of expats related to staying in a new country. I understand the difficulties of families that have changed their place of residence. I am fascinated by the phenomena of Third Culture Kids. Living in a multicultural environment gives me ability to understand communication obstacles and how to solve them. I also graduated from anthropology studies, which gave me the ability to look at the world from various perspectives, which in turn improves my view of a problem or situation. Experiences with the period of staying abroad and travels made me respect different cultures, religions and value systems.

I am very open to new experiences and I’m willing to help.
Loading...